Grevenmacher

Indoor
Nouveau Hall Sportif
Op Flohr
6726
Grevenmacher
DeAActivitéEncadré par / Proposé par
18:00
21:00
Darts
Dart Club Rou'de Léiw
18:30
19:30
Aérobic
Happyrobics
17:30
19:30
Basketball
East Side Pirates
17:30
18:30
Gymnastique
Gym Maacher
19:30
21:30
Handball
HB Museldall
19:30
20:30
Jumping Fitness
Aktiva
17:30
21:00
Teakwondo
Tae Kwon-Do Club
19:30
21:30
Tennis
TCG
17:30
19:30
Tennis de Table
TCG
20:30
21:30
Zumba
Happyrobics
Outdoor
Nouveau Hall Sportif
Op Flohr
6726
Grevenmacher
DeAActivitéEncadré par / Proposé par
17:30
21:30
Bungee Trampoline
CRIAJ
17:30
21:30
Ball Speedometer
C.S.G.
17:30
21:30
Fussball Darts
Dartsfrënn Gemeenestuff
17:30
21:30
Sprangschlass
Sapeurs Pompiers
17:30
19:30
Biathlon
CAEG
19:30
21:30
Football
C.S.G.
17:30
21:30
Ski nautique
Ski nautique Grevenmacher
Maacht mat a gewannt ee vu vun eise ville Präisser!
Animation musicale
DJ (Criaj)
Demonstration
Concert

Organisateurs

Partenaires

Criaj
CSG
DTG
Happyrobics
HB Museldall
Muselbikers
TaeKwonDo Grevenmacher
Tennis Club (TCG)