Hesperange

17.00 - 24.00

CENTRE SPORTIF HOLLESCHBIERG

L- 5812 Hesperange

INDOOR

17.30 – 20.00 Minikidsspiller (fir Kanner -8 Joer)
17.30 – 20.30 Karate/KUDO (Kampfsport fir di Jonk ab 12 Joer)
17.30 – 20.30 Tchoukball (Spaass fir Elteren a Kanner)
17.30 – 20.30 Airtramp (Spass fir Grouss a Kleng)
17.30 – 20.30 Klammen (Spaass fir Grouss a Kleng)
17.30 – 20.30    Fiederball (Spaass fir Grouss a Kleng)
21.00 – 24.00 Völkerball Turnéier (Inscriptiounen: Team vu 6 Leit +12 Joer)

OUTDOOR (Annulé en cas de mauvais temps)

17.00 – 17.40      Kannerlaf (e Laf fir Kanner – 12 Joer vun +-1 km)
17.30 – 20.30 Slacklining (Balancéieren op engem Seel fir Grouss a Kleng)
17.30 – 20.30 Beach Soccer (fir Grouss a Kleng)
17.30 – 20.30  Headis (Kappball op engem Dëschtennisdësch fir di Jonk ab 12 Joer)
17.30 – 20.30 Beach Volleyball (fir Grouss a Kleng)
17.30 – 20.30  Location Matériel (Dëschtennis, Frisbee, Speedminton, Pétanque,...)

Navette gratuite!!

Apportez chaussures et vêtements adaptés

 

Animation musicale : DJ Paletti

Restauration sur place : Foodriders (Kids/Studentenmenü)

Démonstrations : Danceacts

Organisateurs

Partenaires

Jugend Gemengenrot
Kloter Klub Hesper