Petange

18.00 - 22.00

SPORTSHAL RODANGE

Rue Jos Moscardo
L-4840 Rodange


INDOOR/OUTDOOR

18.00 – 22.00                       Spannend Sportsatelieren an Demonstratiounen (Freestyle Football mam Paco, Zumba, Self-Defense, Majoretten, Basketball, Dëschtennis, Squash asw....)
  Tauchen an der PiKo Schwämm (gratis Navette)
 

Grouss Football Freestyle Show mam Paco, professionellen Foot Freestyler an Weltrekordhalter am Jongléieren (148 mol an enger Minutt)

  Animatioun mam DJ Raymond Delavega

Apportez chaussures et vêtements adaptés

 

Animation musicale : DJ Raymond Delavega

Restauration sur place

Démonstration : Football Freestyle Show mam Paco

                               

                     

                          

Organisateurs

Partenaires

Angel's Majorettes
BBC Kordall Steelers
Cercle Nautique Pétange
Cheyto Karateka Lamadelaine
DT Kordall 95
L'Avant Garde Rodange
La Courageuse Pétange
Péitenger Jugendhaus
RBUAP
Squash Club Pétange
Tennis Club Pétange
Union Cycliste Rodange
ZChicas