Schengen

A partir de 16.00

Um Baggerweier Zu Remerschen


Bei schlechtem Wierder am
Hall Sportif Remerschen
L-5411 Remerschen

 

  Beachvolley Tournéier fir Veräiner aus der Geméng
  Beachvolley Match mat lokale Politiker
  Ruderen um Weier
           Fussball Atelier um Terrain
  Tennis
  Parkour Turnen
  Basket Ball
  Trampolin

 

Apportez chaussures et vêtements adaptés.

Organisateurs